Menu

Výsledky štúdie: účinnosti prípravku Vermophyt proti mrli detskej

Štúdia skúmala účinnosť herbálneho prípravku Vermophyt a porovnávala ho so syntetickými liečivými prípravkami, ktoré sa indikujú pri prítomnosti črevných háďatok (mrle detskej) a pásomnice.

<p class="MsoNormal">Zaujímalo nás, ako si stojí náš herbálny prípravok Vermophyt v porovnaní so syntetickými preparátmi. Zadali sme si preto nezávislú laboratórnu štúdiu antihelmintického účinku prípravku Vermophyt. Účinnosť prípravku bola testovaná in vivo za použitia laboratórnych myší infikovaných mrľou Aspiculuris sp. a Syphacia sp.. Štúdia bola prevedená v spolupráci s Parazitologickým ústavom Akadémie vied ČR, ktorý vlastní potrebné povolenia týkajúce sa pokusov na zvieratách. Príslušný projekt pokusov bol schválený Akadémiou vied ČR.</p>

<h2 class="MsoNormal">Priebeh štúdie v bodoch:</h2> <p class="MsoNormal">Bola prevedená laboratórna štúdia pre stanovenie účinnosti prípravku Vermophyt proti mrliam rodu Aspiculuris a Syphacia. Pre test bolo použitých osemnásť laboratórnych myší (vo veku 4 týždňov) infikovaných mrľami. Myši boli rozdelené do štyroch skupín, z nich každá podstúpila liečbu iným prípravkom:</p> <p class="MsoNormal"><strong>1) Pozitívna kontrola 1 (liečivý referenčný prípravok č. 1)</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>2) Pozitívna kontrola 2 (liečivý referenčný prípravok č. 2)</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>3) Testovaný produkt (Vermophyt)</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>4) Negatívna kontrola (neošetrené myši)</strong></p> <p class="MsoNormal">Liečba bola aplikovaná po dobu 5-tich po sebe nasledujúcich dní.</p> <p class="MsoNormal">Vyšetrenie miery infekcie u každej myši bolo prevedené:</p> <p class="MsoNormal">5 dní pred (-5D) začatím liečby a 8 dní po (+ 8D) začatí liečby – stanovením počtu vajíčok mrlí v truse;</p> <p class="MsoNormal">10 dní po (+10D) začatí liečby – stanovením počtu dospelých mrlí v čreve.</p>

<h2 class="MsoNormal">Výsledky štúdie</h2> <p class="MsoNormal">Počty vajíčok mrlí naložených v myšom truse pred začatím liečby sa štatisticky nelíšili medzi skupinami myší. Počty vajíčok mrlí u neliečených (kontrolovaných) myší v priebehu pokusu strmo vzrástli. U myší liečených prípravkom Vermophyt bol rast počtu vajíčok nápadne spomalený<strong>.</strong> U myší liečených referenčnými syntetickými liečivými prípravkami č. 1. a 2. došlo k poklesu počtu vajíčok takmer na nulu.</p> <p class="MsoNormal">Počty dospelých a mladistvých mrlí nájdených u myší liečených prípravkom Vermophyt boli významne nižšie ako u kontrolovaných myší, avšak vyšší ako u myší liečených referenčnými syntetickými prípravkami.</p> <p class="MsoNormal"><strong>Percentuálna účinnosť prípravku Vermophyt znamenala 74.8 %.</strong></p>

<h2 class="MsoNormal">Záver</h2> <p class="MsoNormal"><strong>Herbálny prípravok Vermophyt aplikovaný v množstve 36.8 mg/kg telesnej hmotnosti behom päť po sebe idúcich dní preukázateľne spomalil progresiu mrľovej infekcie u laboratórnych myší. Referenčné syntetické liečivé prípravky infekcií úplne odstránili.</strong></p> <h2 class="MsoNormal">Dodatok (doplnené zadávateľom štúdie)</h2> <p class="MsoNormal">K uvedeným výsledkom je potrebné zvážiť ďalšie aspekty:</p> <ul> <li>referenčnými produktami boli syntetické (chemické) liečivé prípravky</li> <li>aktívna látka testovaného prípravku Vermophyt je čisto rastlinného pôvodu</li> <li>bol testovaný relatívne malý testovací súbor</li> <li>bol testovaný iba jeden cyklus dávky prípravku, pričom doporučený spôsob užívania zahrňuje dva cykly</li> <li>išlo o pilotné testovanie podľa vyššie stanoveného dizajnu</li> <li>tráviaca sústava hlodavca nie je úplne kompatibilná s tráviacou sústavou človeka</li> <li>dávkovanie pre testovací organizmus (myš) nie je analogicky odvoditeľné od stanoveného dávkovania pre človeka. Reakcie zvieracieho organizmu na zvolené dávkovanie teda nemusí úplne odpovedať identickej reakcii organizmu človeka.</li> </ul>

Vývojové a výskumné projekty