Menu

Soutěž s Neofytem o den v oblacích - ZNÁME VÍTĚZE

Vážení obchodní partneři,

děkujeme všem za účast v soutěži „S Neofytem v oblacích“ a za vyplnění ankety, což byla jedna z podmínek pro zařazení do slosování o hlavní cenu „Vyhlídkový let“.

Rádi bychom pogratulovali vítězi, kterým se stává p. MILAN HAVLÍČEK!

 Přejeme šťastný let a všem krásné léto!

 Neofyt spol. s r. o.

 

 

Vyhlášení soutěže:

Soutěž začíná ve čtvrtek 08. června 2023 v okamžiku, kdy odešleme registrovaným uživatelům obchodních sdělení společnosti Neofyt spol. s r.o. newsletter, jehož součástí je i odkaz na anketu obsahující maximálně 10 otázek týkajících se soutěže „Zasoutěžte si s Neofytem o den v oblacích“. Soutěžící, kteří vyplní odpovědi na anketní otázky, zadají svou emailovou adresu a odešlou elektronický anketní formulář, budou zařazeni do slosování o hlavní cenu (vyhlídkový let ze zvoleného místa v ČR).

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Zasoutěžte si s Neofytem o den v oblacích“

 

I. Obecná ustanovení

 

1. Pořadatelem soutěže s názvem „Zasoutěžte si s Neofytem o den v oblacích“ (dále jen „soutěž“) je Neofyt spol. s r. o., se sídlem Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, IČO 25929763 (dále jen „pořadatel“).

2. Soutěží se rozumí soutěž založená na principu zodpovězení anketních otázek týkajících se tématu „Zařazení farmaceutických přípravků do farmaceutických kategorií z pohledu farmaceutických pracovníků“ a vyplnění emailové adresy. Odkaz na anketní otázky bude odeslán uživatelům registrovaným k odběru Obchodních sdělení pořadatele do jejich emailových schránek dne 08. června 2023 (dále jen „anketa“).

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

II. Podstata a průběh soutěže

 

1. Soutěž probíhá na území České republiky od čtvrtku 08. června 2023 od 08:30 hod. do úterý 20. června 2023 do 24:00 hod.

2. Soutěž začíná ve čtvrtek 08. června 2023 v okamžiku, kdy pořadatel odešle registrovaným uživatelům obchodních sdělení společnosti Neofyt spol. s r.o. newsletter, jehož součástí je i odkaz na anketu obsahující maximálně 10 otázek týkajících se soutěže „Zasoutěžte si s Neofytem o den v oblacích“. Soutěžící, kteří vyplní odpovědi na anketní otázky, zadají svou emailovou adresu a odešlou elektronický anketní formulář, budou zařazeni do slosování o hlavní cenu (vyhlídkový let ze zvoleného místa v ČR).

3. Soutěžící mohou zasílat vyplněné anketní formuláře spolu se svou emailovou adresou po celou dobu trvání soutěže, nejpozději však do úterý 20. června 2023 do 24:00 hod.

4. Odpovědi na anketní otázky je možné zaslat pouze elektronicky prostřednictvím příslušného elektronického anketního formuláře. Pro zařazení do soutěže je soutěžící povinen vyplnit svou emailovou adresu.

5. Ze všech soutěžících, kteří ve lhůtě stanovené v čl. II. odst. 3 těchto pravidel vyplnili odpovědi na anketní otázky, zadali svou e-mailovou adresu, a odeslali anketní formulář, vylosuje pořadatel 1 výherce.

6. Každý soutěžící může po dobu trvání soutěže vyplnit a odeslat anketní formulář pouze jednou.

7. Jméno výherce bude zveřejněno na Facebooku a Instagramu pořadatele (https://www.facebook.com/Phyteneocz , https://www.instagram.com/phyteneocz/) nejpozději v pátek 30. června 2023 do 24:00 hod.

 

III. Soutěžící

 

1. Účastníkem soutěže může být farmaceutický pracovník (zaměstnanec lékárny, která je s pořadatelem v obchodním vztahu), který splní všechny podmínky uvedené v tomto článku pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“).

2. Účast soutěžícího v soutěži je založena vyplněním a odesláním odpovědí na anketní otázky a uvedením e-mailové adresy.

3. Zasláním anketního formuláře akceptuje soutěžící tato pravidla, která se zavazuje dodržovat.

 

IV. Výhra, výherci a způsob určení výherců

 

1. V soutěži bude určen 1 výherce, který získá výhru v podobě nevěcné ceny – Vyhlídkový let ze zvoleného místa v ČR.

2. Pořadatel určí výherce neveřejným losováním. Losování jsou přítomni vždy minimálně 2 zástupci pořadatele. O každém losování bude pořízen zápis.

3. Losování výherců proběhne po skončení soutěže a do losování budou zařazeni soutěžící, kteří to ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 3 těchto pravidel vyplnili a odeslali odpovědi na anketní otázky a uvedli svou e-mailovou adresu.

4. Výherce bude o výhře vyrozuměn pořadatelem zasláním zprávy na e-mail, který výherce uvedl v anketním formuláři. Výherce bude pořadatelem vyzván ke sdělení kontaktních údajů (telefonního čísla) za účelem domluvení místa a termínu realizace výhry. V případě, že výherce nesdělí prostřednictvím e-mailu požadované kontaktní údaje nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy pořadatele nebo se nepodaří doručit zprávu na e-mail uvedený soutěžícím v anketním formuláři, výherce ztrácí nárok na předání výhry a pořadatel určí náhradního výherce postupem podle čl. IV. odst. 2 a 3 těchto pravidel. Nedoručení e-mailu prokazuje pořadatel oznámením o nedoručení zprávy zaslaným poskytovatelem e-mailových služeb.

5. Výhra v úhrnné výši nepřevyšující 10.000, - Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

V. Práva a povinnosti pořadatele

 

1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže. Nové znění pravidel soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách pořadatele (www.phyteneo.cz). Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž kdykoliv ukončit, přičemž soutěžící nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele.

2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené, včetně práva vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušil pravidla soutěže.

3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, případně soutěžícího, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy třetích osob.

4. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, zejména nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním výhry.

5. Pořadatel neodpovídá za jemu nedoručené anketní formuláře nebo anketní formuláře doručené po uplynutí stanovené lhůty nebo obsahující chyby či nezaslané v souladu s pravidly soutěže. Anketní formuláře obsahující zjevně nepravdivé údaje o soutěžícím pořadatel ze soutěže vyřadí.

 

VI. Informace o zpracování osobních údajů

 

1. Pořadatel je správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími a tyto osobní údaje zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo dále také jen „GDPR“) a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se soutěžícími a předání výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem.

2. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele https://www.phyteneo.cz/cs/home (část: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

3. Pořadatel prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku a oprávněným zájmem pořadatele je identifikace soutěžícího a komunikace se soutěžícím.

4. Soutěžící jako subjekt údajů má za podmínek uvedených v GDPR mimo jiné následující práva:

a. získat od pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány,

b. požadovat po pořadateli omezení zpracování, pokud jsou osobní údaje nepřesné nebo je zpracování protiprávní nebo správce již osobní údaje nepotřebuje,

c. vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich zpracování,

d. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

e. požádat pořadatele o vymazání osobních údajů,

f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se kdykoliv na pořadatele na mailovou adresu phyteneo@phyteneo.cz a s případnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

1. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel či obecně závazných právních předpisů soutěžícímu zaniká právo na příslušnou výhru.

2. Vyplněním e-mailové adresy v anketě akceptuje soutěžící anebo jeho zákonný zástupce (za předpokladu, že soutěžící tomuto textu nerozumí nebo není schopen porozumět jeho obsahu), tato pravidla, která se zavazuje dodržovat. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména, příjmení v seznamu výherců.

3. Tato pravidla se zveřejňují na webu www.phyteneo.cz a účinnosti nabývají dnem zahájení soutěže.

 

 

Ve Praze Stříbrné Skalici dne 8. června 2023.

Nosní spreje s mořskou vodou

Nosní spreje s obsahem mořské vody jsou vhodné nejen při léčbě rýmy, ale také k její prevenci a pro komplexní péči o nosní sliznici. Na rozdíl od "klasických" nosních sprejů lze většinu užívat ...
Přečíst

Antiseptika a remanentní účinek

Moderní antiseptika se vyznačují nejen rychlým antimikrobiálním účinkem, šetrnosti ke tkání a dalšími přednostmi (nebarví, nepálí), ale zároveň vynikají remanentním působením.
Přečíst

Soutěž s Neofytem o den v oblacích - ZNÁME VÍTĚZE

Vážení obchodní partneři, děkujeme všem za účast v soutěži „S Neofytem v oblacích“ a za vyplnění ankety, což byla jedna z podmínek pro zařazení do slosování o hlavní cenu „Vyhlídkový let“. Rádi ...
Přečíst

Zánět vnějšího zvukovodu

Zánět zevního zvukovodu (extérní otitida) je bolestivé onemocnění vnějšího ucha postihující všechny věkové skupiny. Nejčastěji je způsoben přemnožením bakterií, méně často viry a plísněmi.
Přečíst

Přípravky na vši

Veš dětská (pediculus capitis) je parazit žijící ve vlasech lidí, kde se živí sáním krve, což se projevuje svěděním či pálením pokožky. Způsobuje onemocnění zvané "pedikulóza", které není nijak ...
Přečíst

Syndrom suchého oka

Syndrom suchého oka patří k nejčastějším očním chorobám dnešní populace. Toto onemocnění souvisí s vysýcháním oční sliznice, která je nedostatečně zvlhčována, a to v důsledku snížené tvorby slz nebo ...
Přečíst

Bradavice a jejich odstranění v domácím prostředí

Bradavice jsou výrůstky na pokožce nebo tkáních způsobené některými z více než 100 známých karyotropních lidských papillomavirů (HPV). Přítomost HPV pak způsobuje rychlý nárůst svrchní vrstvy ...
Přečíst

Orální kandidóza

Orální kandidóza je mykotické onemocnění, převážně napadající ústní sliznici, odkud se může šířit na sliznici hltanu, jícnu, eventuálně dýchacích cest. Ve většině případů je způsobeno kvasinkami ...
Přečíst

Výsledky studie: účinnost přípravku Vermophyt proti roupu dětskému

Studie zkoumala účinnost herbálního přípravku Vermophyt a porovnávala jej se syntetickými léčivými přípravky, které se indikují při přítomnosti střevních hlístic (roup dětský) a tasemnice.
Přečíst

Nabídka očních kapek v lékárenské praxi

Nabízený sortiment očních kapek v lékárnách vypadá na první pohled jako velmi pestrý a široký. Přesto jsme na trhu nenašli oční kapky, které by svým složením vyhovovaly nejnovějším trendům z oblasti ...
Přečíst

Antiseptika v době koronavirové

Od Hippokrata, který svým kolegům doporučoval čistit rány vínem, se přešlo k vařící vodě. Odtud už nebylo daleko k parní sterilizaci. Když byly v 19. století objeveny bakterie jako původce ...
Přečíst

Vývojové a výzkumné projekty, grantové projekty